Voorwaarden

1. Het lidmaatschap komt tot stand door acceptatie door Fitcorner van het door haar gehanteerde inschrijfformulier.

2. Het lidmaatschap geldt voor een periode van 6 maanden of 1 jaar afhankelijk van de gekozen abonnementsduur en wordt automatisch stilzwijgend verlengd.

3. Het tijdelijk stopzetten van je lidmaatschap kan alleen bij een jaarabonnement. Leden met een 6 maanden abonnement kunnen hun lidmaatschap kosteloos omzetten naar een jaarabonnement indien zij gebruik willen maken van een tijdelijke stop. De maximale duur van een tijdelijke stop is 6 maanden. Via mail kun je een tijdelijke stop indienen.

4. Behoudens tijdige opzegging, wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd. Opzeggen kan alleen per mail. De opzegtermijn is 30 dagen. Tijdens een tijdelijke stop kan een lidmaatschap niet definitief worden beëindigd.

5. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk.

6. Het lidmaatschap geeft, met inachtneming van de toepasselijke openingstijden, recht onbeperkt gebruik van de bij het abonnement behorende faciliteiten.

7. Wangedrag van het lid, wanbetaling inbegrepen, verschaft Fitcorner het recht om het lid toegang te onthouden. Ook in die situatie is compensatie uitgesloten.

8. De contributie is bij vooruitbetaling per automatische incasso.

9. Voor de duur van een lopend abonnement is de hoogte van de contributie vatbaar voor wijzigingen.

10. Indien de contributie niet geïncasseerd kan worden en het bedrag wordt gestorneerd, dan neemt Fitcorner automatisch per e-mail contact met het lid op d.m.v. het sturen van een iDEAL link.

11. Het inschrijfgeld bedraagt € 19.95,-.

12. De leveringsvoorwaarden van NL Actief worden gehanteerd, deze zijn te lezen op www.nlactief.nl/erkend-aanbod/leveringsvoorwaarden.

13. Het lid maakt voor eigen risico gebruik van de aanwezige faciliteiten. Behoudens een situatie waarin Fitcorner opzet of grove schuld valt aan te rekenen, is Fitcorner mitsdien niet aansprakelijk te houden voor de schadelijke gevolgen van letsel dat het lid eventueel tijdens het benutten van haar lidmaatschap oploopt.

14. Evenmin valt Fitcorner aansprakelijk te houden voor beschadigingen of diefstal van eigendommen van het lid tijdens het benutten van het lidmaatschap.

15. Fitcorner hanteert in haar vestiging huisregels, waaronder ook de reguliere openingstijden te rekenen zijn. Deze huisregels maken onderdeel uit van het abonnement en worden op eenvoudige toegankelijke wijze in de vestiging gepresenteerd. Het lid verplicht zich deze huisregels na te leven. Zo nodig doet het lid actief navraag naar de huisregels bij de fitnessinstructeurs.

16. In de fitnessruimte mag gesport worden vanaf 14 jaar. Tot 16 jaar is dit onder begeleiding van een volwassene.

17. Fitcorner kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters, programma’s en openingstijden.

18. Elk lid wordt geacht zich bewust te zijn van het feit dat zijn / haar persoonsgegevens in de administratie van Fitcorner zullen worden opgenomen. Fitcorner verplicht evenwel om deze gegevens niet aan derden te openbaren, behoudens het geval van een op haar rustende wettelijke plicht.

19. Elk lid dient er op bedacht te zijn dat Fitcorner in haar vestiging cameratoezicht toepast.